Liên hệ hỗ trợ sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 105 Hùng Vương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại : (0269) 356 7878 Di động: 0913831832
Email: ictgl.stttt@gialai.gov.vn
Website: http://ict.gialai.gov.vn

Hỗ trợ
Đăng nhập